Belső Hangok ... Ami fent az lent, ami kint az bent, ami volt, ami lesz, az van MOST mindenhol!
 
Az emberi test, egy kifogástalan gépezethez hasonlítható. A működéséhez szüksége van egy tervezőre és egy közös akaratra, miként egy számítógépnek is. Az emberben ezt a felügyeletet, a Fekete és a Fehér, eredet-lélekenergia biztosítja. A földön minden dolog, legyen az élő vagy élettelen, növény, állat, karosszék, vagy az ember, kis részecskék, atomok láncolataiból áll. Ezek energia-kötéssel kapcsolódnak egymáshoz, s kötődésük aszerint hoz változó láncolatot és alakzatot, hogy milyen illúziót teremtenek meg vele az emberek.
 
Azok a részecskék, amik bennünk léteznek, a negatív elektron, a pozitív proton, és a semleges neutron, építik fel világegyetemet is, pontosan ugyanolyan elrendezésben, ahogy az emberben is van. Minden általunk ismert élő és az élettelen, csak akkor működőképes, ha minden alkatrész, a molekulák, az atomok, pontosan a megfelelő helyükön vannak a teremtett illúzióban és a valóságban.

Mi emberek, csillagok porából vagyunk, a mindenség csillagporaiból. Ebből teremtődünk, az energiáink, lélekenergiáink, segítségével. Ebből táplálkozik a tudatunk is. Mikor átlépjük a dimenziókat, ugyan azzá a csillagporrá esünk szét, mint amiből teremtődtünk és beleolvadunk a kozmikus tudattengerbe, beleadva minden szerzett információt és felvéve minden ott tárolt élő információt. Erre emlékeztet a szentírás "porból leszünk, porrá leszünk" mondata.
 

Teljes írás: Dimenzióváltás ˙0

 
A Föld is két energiával működik, hasonlatosan az  emberi agyhoz. A fekete (pozitív) és a fehér (negatív) energiával. Ezeket az energiákat mágnesességnek is nevezik, van az északi és a déli mágnesesség. Ugyanúgy átszövi a Földet és kilép a Föld "bőrén" át, mint a fehér energia az ember esetében.
 
A fehér mágneses erővonalak mindig átszelik a fekete energiahálózatot és kisüléseket okoznak. Jelentősége olyasmi, mint az emberi idegrendszer az információ továbbításában, valamint energiapajzsként is védik a Földet, a világűrből érkező apró részecskék kisugárzásától.
 
A különböző fehér energia vonalak megfelelnek, az emberi szervezetben a kínaiak által meridiánnak nevezett energia vonalaknak. Ám ezek az energiavonalak nem állandóak. A beérkező részecskék sugárzásának hatására, (napszél, világűrből jövő sugárzások,) változtatják a helyzetüket. Így cserélődik fel a Föld pólusa is, szépen, fokozatosan. A pólusváltással, a dimenzió-váltás is létre jön. A Föld mágnesessége az utóbbi időkben jelentősen lecsökkent és a dimenzió-váltásig folyamatosan tovább csökken.
 

Teljes írás: Dimenzióváltás ˙1

 
medi: a humán agy információ átalakító képessége meglehetősen fejlett. A beérkező fényt átalakítja, lehetséges téralakzatoknak, információknak. Az agy, képes a fényből nyert információt átadni és átkonvertálni a tér-idő szerkezetén túl is. Az agy képes az 'átvitt értelmű' információk kikódolására, tárolására, szükség esetén digitalizációjára, vagy alaki megjelenítésére.
 
Az agyi energia adattárolása és átviteli képessége rendkívül gyors és hatékony. A humán faj agya képes a fejlettebb fajok agyi energetikájának a befogadására energetikai befogadással és átkonvertálással.
 
A humán faj agyi energetikája képes a nem humán eredetű és más idegrendszerű, képességű fajok, organizmusok, agyi energetikájának a befogadására, annak átalakítására, tárolására és továbbítására. Az energia/információ befogadása és beállása az, amikor a fejlettebb információt, egy algoritmussal az agy átalakítja pl. a humán faj agyi frekvenciáira, tér-idő geometriai szerkezetekre bontva. Mert a fejletlenebb tudat, csak a saját, leegyszerűsített szintjén érzékeli és alakítja át, a fejlettebb tudati, energetikai, információs csomagokat. Ezért minden humán energetikai rendszerrel létező fajnak megvan a lehetősége, a fejlettebb tudatra való rácsatlakozásra és azt saját szintjére képes átalakítani, sőt bármilyen irányba, térben, időben és tér-időn kívül, képes azt továbbítani.
 

Teljes írás: Dimenzióváltás ˙2

 
medi: a Föld jelenlegi kristályrácsának átalakulása folyamatos és az atlantiszi kristályrácsnál erősebb energetikai változással jár.
- jelenleg a Föld karantén alatt van s eddig a humán és egyéb életformák tudatának elnyomása folyamatos volt.
- ha pl. a Földön egyik napról a másikra mindenki abbahagyná a munkáját, akkor az úgynevezett "humán" vezetők, nem tudnák többé rabságban tartani az emberi fajt.
- ehhez a pénz teljes bukásának, vagy a humán fajok tökéletes tudati felszabadulásának kell bekövetkeznie.
- a tudat egyik manipulációja, elnyomása, a 3. dimenziós hallucinálás, (tér-idő) amiben a humán fajt tartják.
- a magasabb rezgésszintű tudatformákat, birodalmakat és entitásokat, már nem lehet az idő-tér kombinációjával, vagy ezeknek, véglegességével korlátozni.
- a magasabb rezgésszintű tudatok, energiák, régen elkötelezték már magukat, a Föld ismételt dimenzióváltásának segítésében.
 
medi: a Föld ketté fog válni s ebben gyakorlatilag, az univerzum minden létformája segíteni fog, a földön levő mindenféle életformának. Ketté fog válni egy felemelkedő földre, amely a 8. dimenzióba emelkedik és egy gyengébb rezgésű, katasztrófákon átmenő, de szintén rezgésemelkedő, 5. dimenziós földre. Ennek a galaxisnak a napjából, hatalmas foton-hullám érkezik, ami segíti a kettészakadt Föld felemelkedését, a 8. dimenzióba.
- a "NASA" pedig igyekszik megtartani a humán-tudat korlátozását, a 3 dimenziós működéssel, valamint, a fénysebességhatár és egyéb dolgok illúziójával.
- a média folyamatos félelemkeltő hatása a legkárosabb a tudatra és a legnagyobb szolgája a sötét erőknek, amelyek a paradicsomi asztal egyensúlyát megbontották.
- ezek a félelemkeltő módszerek a legnagyobb ellenségei a földi entitások és a humán faj rezgésváltásának és felemelkedésének.
 
medi: köszönöm.
én: mi is köszönjük.
- Béke legyen bennetek.
- veled is, benned is, köszönöm.
 
Nathaniel.